Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu bocianopedia.pl

I. Ogólne regulacje


 1. Użytkownik Serwisu bocianopedia.pl zwany dalej Użytkownikiem, może założyć i korzystać nieodpłatnie z konta w Serwisie.
 2. Użytkownikami są osoby fizyczne, które dokonały rejestracji konta i posiadają dane dostępowe do swojego konta w Serwisie.
 3. Założenie konta w Serwisie jest tożsame z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu, zwanego dalej Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Aktywowane konto umożliwia korzystanie z aktywności w serwisie bocianopedia.pl.
 5. Aktywności w serwisie bocianopedia.pl polegają na dodawaniu przez Użytkowników wpisów tematycznych, artykułów, zdjęć oraz filmów wideo przypisanych do konkretnych kategorii, istniejących w serwisie bocianopedia.pl.    
 6. Użytkownik może pobierać treści ze strony (teksty, filmy, zdjęcia) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że każda, wykorzystana poza serwisem bocianopedia.pl treść, będzie podpisana imieniem, nazwiskiem lub nickiem autora danej treści.  
 7. Użytkownik, po założeniu konta, może w dowolnym momencie zmienić dane podane w swoim profilu osobowym, oprócz danych personalnych i wybranej nazwy konta.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść wpisów, moderowania komentarzy, danych zawartych w profilach. O każdej ingerencji Użytkownik będący autorem modyfikowanej treści, zostanie poinformowani.
 9. W przypadku naruszenia ogólnych zasad netykiety i/lub niniejszego regulaminu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie od administratorów serwisu, a jeśli uporczywie będzie łamał wspomniane zasady, administrator serwisu ma prawo do bezpowrotnego usunięcia jego konta, jak również zablokowania możliwości ponownej rejestracji.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników, administratorzy serwisu mogą zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 11. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania swoich danych,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego do konta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
 12. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany parametrów konta oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
  2. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
  3. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się w Serwisie,
  4. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług w Serwisie, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika.
 13. Użytkownik udziela administratorowi zgody na wykorzystywanie danych użytkownika, w celu komunikacji z Użytkownikiem oraz do celów komercyjnych.
 14. Administrator serwisu informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie operacyjnym Użytkownika są umieszczane pliki cookie, co jest konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.
 15. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem prosimy kierować na adres e-mail: admin@bocianopedia.pl
 16. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronach Serwisu.


II. Treści


Użytkownik korzystający z serwisu bocianopedia.pl oświadcza, iż:

 1. Umieszczane w posiadanym koncie treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
 2. Przysługują mu majątkowe prawa autorskie do umieszczanych treści i nie są one ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet.
 3. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w treściach, a których zgoda jest konieczna do publikacji treści, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w Internecie.
 4. Właściciel konta na Serwisie ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w jego profilu.


III. Rejestracja


 1. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i pokrewnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.) od administratora serwisu,
  4. administratorem danych osobowych Użytkowników jest administrator serwisu.
 2. Konta założone w oparciu o fałszywe dane personalne, będą usuwane z Serwisu po ujawnieniu tego faktu.
 3. Użytkownik dokonując aktywacji swojego konta, zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami obyczajowymi i postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
  1. unikania w nazwie konta wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających godność osób i grup społecznych,
  2. szanowania praw innych użytkowników, szczególnie praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. przyjaznego użytkowania Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w Serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.
 5. Kontakt administratora serwisu z Użytkownikami Serwisu będzie odbywał się za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem następujących adresów e-mail: admin@bocianopedia.pl
 6. Prawa i obowiązki administratora serwisu i Użytkowników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w Serwisie oraz w siedzibie agenci interaktywnej Opcom Grupa Eskadra w Krakowie, przy ulicy Jeleniogórskiej 17, w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy, wskazany przez administratora serwisu.
 9. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Od osób zakładających swoje konto w serwisie bocianopedia.pl zbierane są następujące dane osobowe:
  1. Adres e-mail,
  2. Opcjonalnie data urodzin, płeć, miejsce zamieszkania,
 2. Od osób korzystających z serwisu bocianopedia.pl pobierane są następujące dane:
  1. Adres IP spod którego następuje logowanie,
  2. Dobrowolnie umieszczana w serwisie jawna treść,
 3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Opcom Grupa Eskadra.
 4. Zakładający konto w serwisie bocianopedia.pl wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez Opcom Grupa Eskadra.
 5. Użytkownik ma prawo do całkowitego usunięcia swojego konta i jego zawartości z serwisu bocianopedia.pl w dowolnym momencie, a szczególnie w sytuacji, gdy nie zaakceptuje ewentualnych zmian w Regulaminie. W tym celu oraz we wszelkich kwestiach dotyczących funkcjonowania serwisu należy pisać na adres e-mail: admin@bocianopedia.pl