Czy wiesz, że...
Nowości w bocianopedii

sześcioraczki
Kategoria: Bociani rok, czyli od przylotu do sejmików i dalekiej podróży
Z własnych obserwacji...
Kategoria: Bocian czarny i inni, czyli mniej znani kuzyni bociana białego

Bocian w Europie, czyli symbol krajobrazu rolniczego Europy

Stały wzrost zaludnienia świata spowodował zajmowanie coraz większych przestrzeni pod uprawy rolne. Wiązało się to z przekształceniami krajobrazów, zmianą stosunków wodnych i powstawaniem nowych środowisk. Bocian biały uznawany jest w Europie za symbol  krajobrazu rolniczego. Warto jednak wiedzieć, że ten związek powstał w wyniku przekształceń środowiska dokonanych przez człowieka. Nie zawsze tak było. Przed tysiącami lat obszar Europy  porastały puszcze i dopiero rozwój rolnictwa pociągający za sobą coraz większe wylesienia spowodował zanik tych pierwotnych układów ekologicznych. Podobne procesy obserwujemy obecnie w Afryce, gdzie za rozwój wielkoobszarowego rolnictwa ogromną cenę płaci wspaniała afrykańska przyroda. W zachodniej Polsce wylesienia zostały zakończone już w XIII w, na zachodzie Europy jeszcze wcześniej, a w Grecji i Imperium Rzymskim doszło do wyniszczenia ogromnych połaci lasu w związku z masowym wypasem kóz już w czasach starożytnych. Jednak aby zrozumieć dzisiejszą sytuację bociana trzeba się cofnąć jeszcze o dalszych kilka tysięcy lat, do końca epoki lodowej.

 

(tekst Z. Jakubiec)

Inne artykuły działu "Bocian w Europie, czyli symbol krajobrazu rolniczego Europy"

Galeria zdjęć działu "Bocian w Europie, czyli symbol krajobrazu rolniczego Europy"

Zanim bociany białe przeniosły się w pobliże siedzib ludzkich pewnie tak wyglądała większość ich gniazd. Niestety, takich par lęgnących się na zalewiskowych terenach w dolinach rzek jest coraz mniej. (foto P. Szymoński)
Zasięg występowania bociana białego jest imponujący. Światowy areał przedstawiono na innej pamie, ale więkoszść bocianów białcyh zamieszkauje na obszarze przedstawionym poniżej. Olbrzymie odległości powodują, że bociany poświęcają znaczną cześć życia  na wędrówkę pomiędzy terenami lęgowymi i zimowiskami.
Dość liczne jeszcze u nas głowiaste wierzby mogą być atrakcyjnym miejscem do założenia gniazda. Warunkiem jest jednak ich regularne ogławianie, gdyż szybko odrastające gałęzie już po 2-3 latach uniemożliwiają dolot i powodują opuszczenie gniazda.ce gałęzie wierzbowe już po 2-3 latach uniemożliwiają dolot i powodują opuszczenie gniazda. (foto P. Szymoński)

Galerie zdjęć użytkowników do działu "Bocian w Europie, czyli symbol krajobrazu rolniczego Europy"